İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
M. Rzaquluzadə El gücü
15 Yanvar , 2018

El gücü"Dədə Qorqud" boyları üzrə hekayələr / M. M. Rzaquluzadə ; red. M. C. Cəfərov ; rəs. Q. Xalıqov. - Bakı : Azərbaycan Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Nəşriyyatı, 1948. - 119 s.

"Bərpa-nəşr"

El gücü"Dədə Qorqud" boyları üzrə hekayələr / M. M. Rzaquluzadə ; burax. məs. Ş.Qəmbərova ; red. Z.Dadaşova ; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası - Bakı : "Nağıl Evi N", 2016.-119 s.

Təkrar çap zamanı ilk nəşrin kitab göstəriciləri olduğu kimi saxlanılmışdır.

Kitaba "Kitabi Dədə-Qorqud" dastanından bəzi qəhrəmanlıq hekayələri daxil edilmişdir.