İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
İ.A. Boduen de Kurtene. "Ümüumi dilçilik üzrə əsərləri".
29 Yanvar , 2019
İ.A. Boduen de Kurtene. "Ümüumi dilçilik üzrə əsərləri".
Dilçilik elminin klassiklərindən sayılan İ.A. Boduen de Kurtenenin "Ümumi Dilçilik üzrə əsərləri" kitabında müəllifin dil, onun genezisi, ontologiyası haqqında fikirləri öz əksini tapıb. Müəllif ayrı-ayrı illərdə qələmə aldığı məqalə və əsərlərində dilə yanaşmada sələflərindən tam fərqli mövqe nümayiş etdirmiş, linqvistik ədəbiyyatda kök salmış fikirləri elmi dəlillər əsasında tutarlı dəlillərə tənqid etmiş, irəli sürdüyü fikir və müddəaları əsəsında linqvistık fikrin istiqamətini dəyişə bilmişdir.