İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Səməd Mənsur: biblioqrafiya
23 Aprel , 2019

Azərbaycan Milli Kitabxanasının " Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri" seriyasından nəşr etdiyi "Səməd Mənsur" adlı biblioqrafik vəsait Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi, şair, jurnalist, dramarturq, tərcüməçi Səməd Mənsurun andan olmasının 140 illiyinə həsr edilmişdir. Biblioqrafiyada şairin əsərləri öz əksini tapmış, eləcə dəhəyat və yaradıcılığına aid zəngin material toplanmışdır.
Kitab ədəbiyyatlaşünaslar, kitabxançı- biblioqraflar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.